ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการให้บริการ : ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 = Educational Personnel's Satisfaction in Providing Services : A Case Study of Education Office, Roi-Et Zone 1 /

ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ คำภักดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1