ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด = Students' self-disciplines at school under educational service office, Zone 1, Roi-Et province /

ผู้แต่ง
พระสารินทร์ รกฺขิตเถโร (ชวน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.5 ส681ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 131 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.