ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด = Students' self-disciplines at school under educational service office, Zone 1, Roi-Et province /

ผู้แต่ง
พระสารินทร์ รกฺขิตเถโร (ชวน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1