ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด = Students's Satisfaction toward Services of Educational Loan Fund : A Case Study of Mahamakut Buddhist University, Roi Et Campus /

ผู้แต่ง
นิตยา ไชยพิษ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1