ศึกษาความต้องการการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนในกลุ่ม CEO ยางชุมน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จังหวัดศรีสะเกษ = A Study on Requirements for Conducitng Action Research of Teachers in CEO's Yang Chum Noi Gromp, Sisaket Educational Service Office, Zone 1 /

ผู้แต่ง
จินมณี บุญชัยศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1