ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 = Moral and Will-Power in Duty Performance of Teachers in Schools under Offce of Executives Supporting Private Education, Khon Kaen Educational Service Area 3 /

ผู้แต่ง
สมพงษ์ พรหมพันธุ์ใจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1