พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ = Citizen's political in democracy in local Luang municipality in Samutprakarn province /

ผู้แต่ง
พระสรรเสริญ เมติโก (ธีโรภาส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1