ความเชื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้ทาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการตานขันข้าว ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Local Belief of Dana : A Case Study of The Rice offering of Tambon San Mahaphon, Amphoe Mae Taeng Changwat Chiang Mai /

ผู้แต่ง
พระอธิการนิรันดร์ นิราสโย (ศรีษาพันธ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1