สาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 /

ผู้แต่ง
ชาญชัย แสวงศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม