การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย : สภาพการศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหา = The education of monks novices in Mahamakut Buddhist university : problems and solvent problems /

ผู้แต่ง
พระสมนึก ต๊ะรังษี (สมจิตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1