ปฏิจจสมุปบาทตามพระพุทธวจนะกับทรรศนะพระสงฆ์ไทยบางรูป = Dependent origination according to the Buddha's work and some views of Thai-monk

ผู้แต่ง
พระมหามงคล ขนฺติธีโร (ศรีสวัสดิ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1