แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = Motivation Contribting to Coardians' Decision Making in Sending Their Chlidren to School : A Case Study of Wat Ban Kaw Charity School, Si Somdet district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน (ขันโท)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1