การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษา ของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (มวก.) = A Study of The Instructional Media Tasks And The Needs of Educational Media Centre of Mahavajiralongkornrajavithayalai Campus /

ผู้แต่ง
พระมหาสมพงษ์ ฐิตวํโส (นิลาภรณ์กุล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.37 ส263ก 2537
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 173 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.