ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต /

ผู้แต่ง
บุญเลิศ เลียวประไพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1