ภูมินามอำเภอปากเกร็ด = Place names of Pakkred, Nothaburi /

ผู้แต่ง
พิศาล บุญผูก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
ครั้งที่พิมพ์
ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1