วัดในอำเภอปากเกร็ด = Temples in Pakkred, Nonthaburi /

ผู้แต่ง
พิศาล บุญผูก
Corporate Author
วรนุช สุนทรวินิต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
ครั้งที่พิมพ์
ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1