สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : พลังขับเคลื่อนเบื้องหลังประชาชาติ /

ผู้แต่ง
อรอุษา สุวรรณประเทศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 อ386ส 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(10-23), 423 หน้า ; 22 ซม.