เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี = Nonthaburi earthenware /

ผู้แต่ง
พิศาล บุญผูก
Corporate Author
วรนุช สุนทรวินิต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553