ศาสตร์แห่งจักรวาล เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
ชัยพฤกษ์ เพ็ญวิจิตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1