พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า 45 เล่ม : พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก /

Corporate Author
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น 41
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ประยูรสาส์นไทย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1