พระผู้บรรลุสันติ /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 ส243พ 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
415 หน้า : ภาพประกอบสี