พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร : พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉบับพระราชทานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2555