จิตตนคร : นครหลวงของโลก /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ส243จ 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สาละพิมพการ, 2556
Physical description
363 หน้า ; 21 ซม.