รายวันทำการในน่าที่

ผู้แต่ง
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.368 ว151ร 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
96 หน้า : 21 ซม.