การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม = Innovation management : Resource Learning Organization and Innovation /

ผู้แต่ง
พยัต วุฒิรงค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1