ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ /

ผู้แต่ง
บูฆอรี ยีหมะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3