ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมาวสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1