การบวชชีในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีในประเทศไทย = Women's Ordination in Buddhism : A Case Study in Thailand /

ผู้แต่ง
พระกนกพัฒน์ นาถธมฺโม (พวงบางเย็น)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 ก123ก 2545
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 96 หน้า ; 30 ซม.