การบวชชีในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีในประเทศไทย = Women's Ordination in Buddhism : A Case Study in Thailand /

ผู้แต่ง
พระกนกพัฒน์ นาถธมฺโม (พวงบางเย็น)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1