การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเตมิยชาดก = An Analytical Study of Buddhist Teachings Embedded in Temiya Jataka /

ผู้แต่ง
พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร (มณีรัตน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1