การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย = The Education of Monks and Novices in Nahavajiralongkorn Buddhist College /

ผู้แต่ง
พระมหาไพฑูรย์ รุจิมิตฺโต (รื่นสัตย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1