การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนายุคหลัง เรื่องโวหารมหาปัฏฐานสังเขป = An Analytical Study of the Late Lan Na Litterary Work : Vohara Nahapatthana Sankhepa /

ผู้แต่ง
พระเริงสุข นาถธมฺโม (รัตนัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3188 ร814ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 200 หน้า ; 29 ซม.