ความคิดเรื่องน้ำในพระพุทธศาสนาเถรวาท = The Concept of Water in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระศุภชัย สุภมฺโท (เบ้าทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1