ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกำเนิด 4 ในพระไตรปิฎก = An Analytical Study of the Four Birth in Tipitaka /

ผู้แต่ง
พระมหาพิชัย ตปสีโล (นภาวังพร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1