ทัศนะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีที่มีต่อพระภิกษุ และพระพุทธศาสนายุคโลกาวิวัตน์ /

ผู้แต่ง
พระมหาเกษม ชินวํโส (ประอาง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1