การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดอุจเฉททิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of the Concept of Ucchededitthi (AnnihilationismX in Theravada Buddhism

ผู้แต่ง
พระมหาปฐมพงศ์ คุณสาโร (บุญชูศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1