ปัญหาการสอนจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป ในโรงเรียนกลุ่มสำนักงานเขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ = The Problems of Ethical Teaching of the 5th and 6th Grades of the Primary Students in the Schools Attached to Bangkok : A Case Study of the Middle-up Schools in the North and the South Krungthon District-office Group /

ผู้แต่ง
พระปลัดชัยสิทธิพงษ์ ธมฺมสโร (ขนอนคราม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1