อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน = The Influence of Theravada Buddhism to the Way of Tai Life in Shan State /

ผู้แต่ง
พระกิตติ กิตฺติสาโร (จ่ามเงิน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ก671อ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 184 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.