บทบาทของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด : ศึกษากรณีการพัฒนามหาวิทยาลัยและการบริการสังคม = Role of Mahamakut Buddhist University, Roi-Et Campus : A Case Study of Historical Development and Social Services /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญเกิด กิตฺติปาโล (เรืองศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1