การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนองค์รวม /

ผู้แต่ง
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ; องค์การับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3