การบริหารงานการเงินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 = The Financial Management of The Schools Under The Office Of Yasothon Prlmary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
สุนทรา ศรีตาแสง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1