พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 = Behavior of the computer for the education of teachers in Phanakornsriayuthaya primary education service office 2 /

ผู้แต่ง
ผาณิต ไวปรีชี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1