การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 = Teachers' participation in administrating basic education institutes under the office of secondary education service office area 20 /

ผู้แต่ง
สุภลักษณ์ คงทวี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1