การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร The operation on internal quality assurance of school under Yasothon municipality, Yasothon province

ผู้แต่ง
วงษ์รัก จันทร์ผิว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1