การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ = An Application of the Four Iddhipada Princples of Mathayom Suksa 6 Students, at Yothinburana School, Bangkok /

ผู้แต่ง
ศุกร์ บูณย์ประเสริฐกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1