การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ = An Application of the Four Iddhipada Princples of Mathayom Suksa 6 Students, at Yothinburana School, Bangkok /

ผู้แต่ง
ศุกร์ บูณย์ประเสริฐกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ศ652ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 115 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.