การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี เรื่อง การเป่าโหวด โรงเรียนบ้านงูเหลือม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 = Development of practical sets for locally musical wooden instrument called "woad" at Ban Ngu Lueam school under primary education service office 1, Roi Et /

ผู้แต่ง
ประภาส บุญมาก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1