ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Guardians' opinions on making educational arrangements at secondary school in Kaset Wisai district of Roi Et province /

ผู้แต่ง
เบญญาภา ชอบขาย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1