การนำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = The application of Buddhism' four sublime states of mind to secondary school principals' administration at Wat Thatu secondary school (Ratanawimon Anusorn) Kaset Wisai district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
ชัยอนันต์ สีส่อง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ช451ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 96 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.