ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 = The Ethical leadership of basic educational administrators under the office of Ubon Ratchathni primary educational service office area 2 /

ผู้แต่ง
มณี ภววิจารณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ม124ภ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 147 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.