การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 = School-Based Management in Basic School, Under the Office of Roi-et Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
กนกวรรณ บุญเอนก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1