การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอนางรอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 = The management of information technology of school in Nangrong district under office of secondary education service area 32 /

ผู้แต่ง
ชนินทร์พร พัฒนะธีรนันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1