ธรรมะ เพื่อการบริหาร : วิธีบริหารที่เหนือกว่ากำไรและไม่มีทุกข์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1